كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1392/11/26 شنبه

ریاست 
نام و نام خانوادگی

دکتر بابک پیکرستان

ایمیل دانشگاهی

B_paykarestan@pnu.ac.ir

رشته تحصیلی استادیار گروه کشاورزی-گرایش زراعت
شماره تماس دفتر کار 08635453224
شماره پیامک ارتباط مستقیم 300022838312